Read more

1) Cài đặt plugin Wordfence miễn phí từ https://wordpress.org/plugins/wordfence/
2) Sau khi cài đặt KHÔNG KÍCH HOẠT (ACTIVE) plugin
3) Mở file wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php, tìm đoạn code sau (từ dòng 2003-2006):
PHP:
$updateCountries = false;

if (!WFWAF_SUBDIRECTORY_INSTALL && $waf = wfWAF::getInstance()) {

$homeurl = wfUtils::wpHomeURL();

$siteurl = wfUtils::wpSiteURL();

4) Thêm sau đoạn này :
PHP
:wfConfig::set('isPaid', 1);

wfConfig::set('keyType', wfAPI::KEY_TYPE_PAID_CURRENT);

wfConfig::set('premiumNextRenew', time()+31536000);

5) Lưu lại và kích hoạt plugin. Vậy là bạn đã có premium license dùng trong 365 ngày không giới hạn.